Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Kortingen op het inschrijvingsgeld
Volledige vrijstelling Verminderd inschrijvingsgeld Opleidingscheques Betaald educatief verlof

Algemeen

Om u in te schrijven in een opleiding komt u naar één van onze secretariaten.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende locaties.

Om ingeschreven te kunnen worden in CVO GENT dienen een aantal toelatingsvoorwaarden voldaan te zijn:

 • Het inschrijvingsgeld betaald hebben of attesten voor vrijstelling van betaling afgegeven hebben.
 • Ingeschreven zijn vooraleer 1/3 van de lessen van iedere module voorbij is.
 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, behalve voor algemene vorming, daar moet men 18 jaar zijn.
 • Het leertraject van het structuurschema respecteren.
 • De Belgische nationaliteit hebben of voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf.
 • Het wettelijk bepaald inschrijvingsgeld bedraagt € 1,50 per lestijd voor alle opleidingen, behalve voor NT2.
 • Voor de opleidingen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) bedraagt het inschrijvingsgeld € 0,60 per lestijd.
 • Voor algemene vorming betaalt u geen inschrijvingsgeld.
 • Bovenop het wettelijk inschrijvingsgeld betaalt u eveneens cursuskosten. Deze zijn afhankelijk van de opleiding. De tarieven vindt u terug op onze website bij de opleidingen zelf.
 • De Vlaamse Overheid begrenst het inschrijvingsgeld: U betaalt maximum € 600 per opleiding per schooljaar. De cursuskosten zijn hierin niet inbegrepen en komen dus bovenop het inschrijvingsgeld.

U bent pas definitief ingeschreven na betaling van inschrijvingsgeld en cursuskosten met bancontact en/of opleidingscheques. Om de administratie vlot te laten verlopen, vragen wij u om bij inschrijving uw identiteitskaart mee te brengen. Nieuwe cursisten voor de opleidingen in het studiegebied "Voeding" moeten bij inschrijving een medisch geschiktheidsattest meebrengen. Dat kunt u hier downloaden en door uw huisarts laten invullen.

Kortingen op het inschrijvingsgeld

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling is mogelijk met officieel erkende attesten. Het attest moet voorgelegd worden bij inschrijving. Indien het attest nog niet voorhanden is, moet u eerst betalen. Terugbetaling (per overschrijving) is mogelijk als u binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment het juiste geldige attest indient.

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

 1. voor elke module uit het studiegebied algemene vorming
 2. asielzoekers die materiële hulp genieten
 3. cursisten met een inkomen via maatschappelijk dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën
 4. gedetineerden; in een Belgische strafinrichting
 5. inburgeraars die een inburgeringscontract ondertekend hebben of een attest van inburgering of EVC behaald hebben voor een opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 en Latijns schrift in het studiegebied NT2.
 6. cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend is in het kader van een traject naar werk
 7. niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 € per lestijd

 1. cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk, of ten laste zijn van een persoon uit voormelde categorie
 2. cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten (tot 65 jaar):
  1. een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  2. een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
  3. een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
  4. ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld
 3. cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs;

De attesten die aanleiding geven tot vrijstelling van inschrijvingsgeld mogen niet ouder zijn dan 1 maand.

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 € per lestijd

Voor de cursisten van de opleiding Nederlands voor Anderstaligen (NT2) die niet tot een van de hoger vermelde categorieën behoren.

Opleidingscheques

 1. Heb ik recht op opleidingscheques? Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je aan deze drie voorwaarden voldoet:
  • Je bent een werknemer of interimkracht én
   • je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest of
   • je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Je bent laag- of middengeschoold. Dit betekent dat je géén diploma hogere studies hebt (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid). Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan.
  • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof én dat je ze zelf betaalt.
  • Je kiest een opleiding die je kan betalen met opleidingscheques.
  • Je hebt geen recht in de volgende gevallen:
  • Als je hooggeschoold bent.
   • Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan.
   • Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals een studie die leidt tot: een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.
  • Als je zelfstandig bent.
  • Als je met een studentenovereenkomst werkt en jonger bent dan 25.
  • Als je in het kader van een leerovereenkomst minder dan 80 uren per maand werkt en jonger bent dan 25.
  • Als je de opleiding volgt tijdens je normale werkuren.
  • Als je werkgever de opleiding betaalt. Gebruik je in dit geval toch opleidingscheques, dan kunnen er sancties volgen.
 2. Welke opleidingen kan ik betalen met opleidingscheques? Je kan twee soorten opleidingen betalen met opleidingscheques: gewone opleidingen en opleidingen die je volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.
  1. Gewone opleidingen Je kan een gewone opleiding met opleidingscheques betalen als: 
   • Je géén diploma hogere studies hebt (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid).
   • je de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker volgt, én
   • de opleiding erkend is in het kader van betaald educatief verlof. Het is niet zo dat je daadwerkelijk betaald educatief verlof moet opnemen, je opleiding moet gewoon erkend zijn binnen dit stelsel.
  2. Opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding Volg je loopbaanbegeleiding, dan stel je samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
   • je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker, en
   • je je opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben.

   Opgelet: loopbaanbegeleiding zelf betaal je voortaan met loopbaancheques.

 3. Hoeveel opleidingscheques bestel ik?
  • Ga na wat het inschrijvingsgeld is van je opleiding. Wil je bijvoorbeeld een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt? Bestel dan voor 120 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, jij de andere helft. Concreet betekent dit dat jij maar 60 euro moet betalen.
  • Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (2 cheques van 25 en 2 cheques van 10) en niet voor 75 euro.
  • Moet je na de start van je opleiding nog cursusmateriaal kopen? Ook dit kan je betalen met opleidingscheques. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang niet.
  • Je kan tot 2 maanden na de start van je opleiding opleidingscheques aanvragen.
  • Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.
  • In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.
 4. Hoe bestel ik opleidingscheques? Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen:
  • Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag opleidingscheques'.
  • Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 5. Wanneer bestel ik best opleidingscheques?
  • Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.
  • De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
  • Is de opleiding al van start gegaan? Geen nood. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.
 6. Wat gebeurt er nadat ik mijn opleidingscheques besteld heb?
  • Edenred -de firma die de betaling en ontvangst regelt- brengt je via mail of per post op de hoogte of je recht hebt op de opleidingscheques of niet. Heb je er recht op, dan krijg je een overschrijvingsformulier en kan je het geld storten.
  • Binnen de 14 dagen na je betaling, ontvang je de opleidingscheques van Edenred. Heb je na een maand nog geen cheques gekregen? Vul een formulier in en stuur het naar Edenred - Hermann Debrouxlaan 54 - 1160 Brussel.
  • Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan aan je opleidingsinstelling. Maakt je opleiding deel uit van je persoonlijk ontwikkelingsplan, bezorg hen dan ook het ingevulde attest als bewijs.
 7. In welke situaties worden mijn opleidingscheques terugbetaald?
  • Als de opleiding waarvoor je opleidingscheques aanvroeg niet meer in aanmerking komt door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van 1 augustus 2010.
  • Als de opleiding geannuleerd is of er teveel kandidaten waren.
  • Als je de opleiding niet kon volgen door ziekte, ongeval of een overlijden in de familie.
  • Bij andere gevallen van overmacht.

  Om een terugbetaling aan te vragen, vul je een formulier in dat je -samen met de bewijsstukken- aan VDAB of Edenred bezorgt. Meer info hierover vind je op het formulier.

 8. Kom ik in aanmerking voor een extra tegemoetkoming en hoe vraag ik die aan? In bepaalde gevallen kan je een extra tegemoetkoming aanvragen. Op die manier betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques.
  • Als je geen diploma secundair onderwijs op zak hebt en een bepaalde opleiding volgt. Lees meer.
  • Als je geen diploma hoger onderwijs op zak hebt en een bepaalde opleiding volgt. Lees meer.
 9. Waar kan ik terecht met vragen of klachten? Mail naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Betaald educatief verlof

Educatief verlof moet aangevraagd worden bij inschrijving! Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs? Dan heb je mogelijk recht op betaald educatief verlof. De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip moet worden uitbetaald, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursus. Wie komt in aanmerking ?

 • de werknemers met een volledige dagtaak die een opleiding volgen met een minimum van 32 lesuren per jaar.
 • de werknemers mogen niet tewerkgesteld zijn door de Staat, de gemeenschap, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en het onderwijs.

Welke opleidingen komen in aanmerking ?

Wat zijn de voorwaarden ?

 • om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van betaald educatief verlof moet de werknemer regelmatig alle lessen volgen.
 • de werknemer die in de eerste 3 maand van een module ongewettigd afwezig is voor meer dan 1/10 van de duur ervan, verliest het voordeel van betaald educatief verlof gedurende een periode van 6 maanden.
 • de werknemer die het volgen van de opleiding onderbreekt of opgeeft, verliest het voordeel van het betaald educatief verlof vanaf de datum van deze onderbreking.
 • Je kan betaald educatief verlof krijgen als de gevolgde module minimaal 32 lestijden omvat.
 • Je krijgt enkel verlof voor contacturen. De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking. Die lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden.

Richtlijnen voor de cursist

 • de cursist-werknemer die in aanmerking wenst te komen voor betaald educatief verlof, doet zijn aanvraag op het secretariaat bij de inschrijving. Het secretariaat geeft de cursist een getuigschrift van regelmatige inschrijving. Per module krijgt de cursist een getuigschrift van aanwezigheid:
  • voor de modules die per semester lopen, krijgt de cursist een getuigschrift van aanwezigheid na afloop van die modules.
  • voor alle andere modules krijgt de cursist een getuigschrift van aanwezigheid na iedere 3 maand, vanaf de start van die module.
  • voor de lineaire opleidingen krijgt de cursist een getuigschrift van aanwezigheid na iedere trimester.
 • de cursist-werknemer moet het origineel getuigschrift van regelmatige inschrijving aan de werkgever overmaken binnen de dertig dagen die volgen op de aanvang van het schooljaar; de getuigschriften van aanwezigheid dienen zo vlug mogelijk aan de werkgever overgemaakt worden.
 • het verlof dient opgenomen te worden tussen de datum van de aanvang van het schooljaar en de datum van het laatste examen.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Federale Overheid.

Vrijstelling van modules

Vrijstellingen van vakken en modules moeten aangevraagd worden bij inschrijving. Als u vrijstelling vraagt voor bepaalde modules brengt u een kopie van uw diploma, studiebewijzen opleiding/werkervaring mee. De vrijstelling wordt bekomen na goedkeuring door de directie. Beschikt u niet over de nodige documenten, dan kan u – na overleg met de trajectbegeleider – vrijstellingsproeven afleggen om uw competenties te testen. Het resultaat van deze proeven bepaalt uw vrijstellingen. Wanneer u niet zeker bent waarvoor u kan vrijgesteld worden, neemt u best contact op met de trajectbegeleider(s) van de school. Samen met u wordt er dan een haalbaar traject uitgewerkt, rekening houdend met eventuele vrijstellingen.

Premies

Premie Voor wie Meer info
Horeca Vlaanderen Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied 'Voeding'. Horeca
FvB - Fonds voor vakopleiding bouwnijverheid Arbeiders uit de bouwsector kunnen een premie krijgen voor het volgen van een opleiding. FvB
Diplomagerichte opleidingen Wie een diplomagerichte opleiding volgt in het secundair volwassenenonderwijs, kan in bepaalde gevallen via een premie het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Diploma
VSPF (Vlaamse social-profitfondsen vzw) Sommige cursisten uit de opleidingen "Meertalig polyvalent bediende" en "Secretariaatsmedewerker". VSPF
Vlaamse overheid Cursisten uit opleidingen die erkend zijn voor betaald educatief verlof, geen diploma secundair onderwijs hebben en hun inschrijving betalen met opleidingscheques. Terugbetaling opleidingscheques