Algemene inschrijvingsvoorwaarden

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te kunnen inschrijven?

Inschrijven bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan als je:

 1. de Belgische nationaliteit hebt of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf in België
   
 2. voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht.
  Dat betekent dat je 16 jaar bent of dat je 15 jaar bent én de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt doorlopen (al dan niet geslaagd).
   
 3. Voor de opleiding Algemene Vorming of de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (tweedekansonderwijs) moet je de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven kan tijdens de openingsuren op één van onze secretariaten. Een overzicht van plaatsen en uren vind je hier
Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden bij inschrijven. Dit kan via bancontact of met opleidingscheques.

Nieuwe cursisten Nederlands voor Anderstaligen (NT2)

 • Eerst aanmelden bij In-Gent,  Kongostraat 42,  9000 Gent,  09 235 26 76. Daar meld je dat je bij CVO Gent Nederlands wil leren.

  Alle informatie over inschrijven NT2 vind je hier

Inschrijven voor het diploma secundair onderwijs (tweedekansonderwijs)

 • Inschrijven kan alleen op één van onze infobeurzen.

  Alle info over inschrijven voor het tweedekansonderwijs vind je hier.

 

Hoeveel kost het?

Voor alle opleidingen bedraagt het wettelijk bepaald inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd.
Bovenop het wettelijk inschrijvingsgeld zijn er, afhankelijk van de opleiding, cursuskosten voor gebruikte materialen.

 • Een overzicht van deze cursuskosten vind je, per opleiding, terug op onze website.
 • Voor de modules Algemene Vorming en Aanvullende Algemene Vorming betaal je geen inschrijvingsgeld.

 

Kan ik aanspraak maken op korting of vrijstelling van het inschrijvingsgeld?

 1. Het is mogelijk om korting of vrijstelling te krijgen van inschrijvingsgeld met een officieel erkend attest.  Dit attest moet voorgelegd worden bij inschrijving.
 2. Indien het attest nog niet in je bezit is, moet je eerst betalen. Terugbetaling is mogelijk als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (voor 1/3 van de lesmomenten is verstreken) een geldig attest indient.
 3. De attesten die aanleiding geven tot vrijstelling van inschrijvingsgeld mogen niet ouder zijn dan 1 maand.

 

Vrijstelling: Je betaalt geen inschrijvingsgeld

 • als je als asielzoeker materiële hulp geniet 
 • als je een inkomen hebt via maatschappelijk dienstverlening (OCMW) of als je een leefloon ontvangt of als je ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie 
 • als je verblijft in een Belgische strafinrichting 
 • als je een inburgeringscontract hebt ondertekend of als je beschikt over een attest van inburgering 
 • als je leeft van een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering en een opleiding wil volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • als je een niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden bent die nog geen recht op een wachtuitkering heeft verworven

 

Korting: Je betaalt verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 € per lestijd als je:

 1. een inkomen hebt via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie, en dit voor alle opleidingen die niet erkend zijn door de VDAB in kader van een traject naar werk.
 2. gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebt in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
 3. een ambtenaar bent die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld werd wegens gezondheidsredenen
 4. in het bezit bent van één van de volgende attesten of  als je ten laste bent van een persoon (tot 65 jaar) die in het bezit is van één van de volgende attesten:
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt

 

Opleidingscheques

Als je als werknemer een opleiding wil volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, dan betaal je via opleidingscheques maar de helft van uw inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De andere helft wordt door de Vlaamse overheid (VDAB) betaald.

 

Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 gaat het Vlaams opleidingsverlof (VOV) van start: de hervormde versie van het betaald educatief verlof.

Opleidingsverlof kan worden aangevraagd voor alle opleidingen Van CVO Gent en moet worden aangevraagd bij inschrijving.

 • Je mag per trimester maximaal 10% van de gegeven lesuren ongewettigd afwezig zijn. 
 • Je bent wettig afwezig met een afwezigheidsattest (doktersbriefjes, verklaringen van werkgevers of officiële verklaringen van overmacht bij bijvoorbeeld een treinstaking…) Je kan deze attesten afgeven op het secretariaat OF je kan een scan er van doorsturen via mail.
 • Op het einde van elk trimester word je ‘getuigschrift van nauwgezetheid’ opgemaakt op basis van de officiële aanwezigheidslijst en de eventuele verkregen wettige afwezigheidsbewijzen. Dit getuigschrift word je binnen de wettelijk termijn door je lesgever bezorgd. Je moet het binnen de 30 dagen aan je werkgever bezorgen.
   

Premies

Voor sommige opleidingen kan je in aanmerking komen voor een premie

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied 'Voeding'.
Premie Horeca Vlaanderen - info
Arbeiders uit de bouwsector kunnen een premie krijgen voor het volgen van een opleiding.
Premie FvB - Fonds voor vakopleiding bouwnijverheid - info
Als je de diplomagerichte opleiding (Aanvullende Algemene Vorming) combineert met een (daarvoor erkende) beroepsopleiding kan je het inschrijvingsgeld voor de beroepsopleiding terugkrijgen nadat je het diploma hebt behaald. 
Premie van de Vlaamse Overheid - info
Sommige cursisten uit de opleidingen "Meertalig polyvalent bediende" en "Secretariaatsmedewerker".
VSPF (Vlaamse social-profitfondsen vzw) - info
Wanneer je een opleiding volgt die erkend is voor opleidingsverlof, je geen diploma secundair onderwijs hebt en je inschrijvingsgeld betaalt met opleidingscheques.
Premie van de Vlaamse Overheid (VDAB) - info

 

Kan ik vrijstellingen van vakken of volledige modules krijgen?

 • Vrijstellingen van vakken en modules moeten aangevraagd worden bij inschrijving.
 • Als je vrijstelling vraagt voor bepaalde modules moet je beschikken over de nodige documenten: een kopie van je diploma of studiebewijzen van opleiding of werkervaring mee. Een vrijstelling moet eerst worden goedgekeurd door de directie.
 • Beschikt je niet over de nodige documenten, dan kan je – na overleg met de trajectbegeleider – vrijstellingsproeven afleggen om je competenties te testen. Het resultaat van deze proeven bepaalt je vrijstellingen.
 • Wanneer u niet zeker bent waarvoor je kan vrijgesteld worden, neem je best contact op met de trajectbegeleider(s) van de school. Samen met jou wordt dan een haalbaar traject uitgewerkt, rekening houdend met eventuele vrijstellingen.
   

 

Welke documenten moet ik meebrengen bij inschrijving?

 1. Identiteitskaart
  Om de administratie vlot te laten verlopen, vragen wij u om bij inschrijving uw identiteitskaart mee te brengen.
 2. Attest voeding
  Nieuwe cursisten voor de opleidingen in het studiegebied ‘Voeding’ moeten bij inschrijving een door je huisarts ingevuld medisch geschiktheidsattest meebrengen. Je kan het geschiktheidsattest hier downloaden.
 3. Attesten die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling, of vermindering van inschrijvingsgeld.
 4. Als je vrijstelling vraagt voor bepaalde modules brengt dan een kopie van je diploma, studiebewijzen opleiding/werkervaring mee. Een vrijstelling moet worden goedgekeurd door de directie.

 

Kan ik me nog inschrijven als de module al gestart is?

Wanneer een module al gestart is kan je nog inschrijven vóór 1/3 van de lessen voorbij is en als de module nog niet is volzet.

 

Wanneer ben ik definitief ingeschreven?

Je bent definitief ingeschreven na betaling van inschrijvingsgeld en cursuskosten met bancontact en/of opleidingscheques of nadat je een attest voor vrijstelling van betaling op het secretariaat hebt afgegeven.