Inschrijven beroepsopleiding of ambacht

Methode 1: Voor modules zonder instapvoorwaarden* kan je online inschrijven. 

Stap 1: Ga naar de pagina van de opleiding.
Stap 2: Klik op de titel van de module waarvoor je wil inschrijven. 
    → Meer info: Klik op de knop 'Uitgebreide info en  kostprijzen' 
    → Inschrijven: Klik op de knop  'Online inschrijven'. Je betaalt meteen het inschrijvingsgeld en bent ingeschreven.
    → Module volzet? Klik op de link 'Inschrijven op wachtlijst'

* Je moet geen voorafgaande module hebben gevolgd of over bepaalde studiebewijzen beschikken. 

Methode 2: Voor de modules met instapvoorwaarden* kan je niet rechtstreeks online inschrijven.

Stap 1: Ga naar de pagina van de opleiding.
Stap 2: Klik op de titel van de module waarvoor je wil inschrijven.
   → Meer info: Klik op de knop 'Uitgebreide info en  kostprijzen' 
   
→ Inschrijven: Klik op de knop 'Inschrijven' en vul het contactformulier in. Een medewerker neemt dan (per e-mail) contact met jou op om je inschrijving verder af te handelen. 
    → Module volzet? Klik op de link 'Inschrijven op wachtlijst'. 

* Je moet (een) voorafgaande module(s) hebben gevolgd of over bepaalde studiebewijzen beschikken

Methode 3: Inschrijven op het secretariaat

→ Je kan ook steeds op één van onze secretariaten inschrijven. Maak bij voorkeur een afspraak om wachttijden te vermijden.

Vragen? Contacteer onze hoofdzetel

 

Ik wil me inschrijven

Inschrijven bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan als je:

 1. de Belgische nationaliteit hebt of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf in België.
 2. voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht.
  Dat betekent dat je 16 jaar bent of dat je 15 jaar bent op moment van inschrijving én de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt doorlopen (al dan niet geslaagd).
 3. Minstens 18 jaar bent als je wil inschrijven voor de opleiding Algemene Vorming of de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (tweedekansonderwijs)

1. Voor modules zonder instapvoorwaarden kan je rechtstreeks online inschrijven. Je betaalt het inschrijvingsgeld meteen online en bent ingeschreven. Je ontvangt een bevestigingsmail. 

2. Voor alle andere modules kan je inschrijven via een contactformulier. Een secretariaatmedewerker neemt dan (per e-mail) contact met jou op om je inschrijving verder af te handelen. 

3. Is de module volzet? Klik op de link 'Inschrijven op wachtlijst'. 

4. Je kan ook op één van onze secretariaten inschrijven. Maak bij voorkeur een afspraak om wachttijden te vermijden. Alle info over onze secretariaten vind je hier

1. Voor alle opleidingen bedraagt het wettelijk inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd.

Opgelet: Wanneer je voor de 4e keer (of meer) inschrijft voor dezelfde module binnen een periode van 6 schooljaren, dan betaal je dubbel inschrijvingsgeld. Je betaalt dus €3 per lestijd ipv €1,5 per lestijd. Deze maatregel geldt vanaf het schooljaar 2019-2020.

2. Daarbovenop zijn er mogelijk extra kosten, afhankelijk van de opleiding.

 • Dat kunnen kosten zijn voor de aanschaf van persoonlijke (veiligheids)uitrusting of voor de aanschaf van persoonlijk gereedschap. Deze uitrusting kan je zelf of via de school aanschaffen. 
 • Volg je een opleiding voeding, dan betaal je ook een 'foodkost'. Dat is de bijdrage voor de ingrediënten die de school voor jou voorziet. 
 • Voor sommige opleidingen moet je ook een handboek aanschaffen. 

3. Tot slot zijn er ook nog kosten eigen aan de module.

 • Dat is jouw beperkte bijdrage aan de globale kost nodig om een module te kunnen inrichten. Het kan ondermeer gaan om het onderhoud van machines, het ter beschikking stellen van verbruiksmaterialen, kopies, software en leerplatform, ....

4. Combineer je een beroepsopleiding of ambacht met de Aanvullende Algemene Vorming dan krijg je het inschrijvingsgeld voor je beroepsopleiding terugbetaald indien je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Opgelet: Om het inschrijvingsgeld terug te vragen moet je het formulier invullen dat je samen met je diploma secundair onderwijs ontvangt. Stuur dit formulier per post of digitaal op naar de Vlaamse overheid (alle gegevens staan bovenaan het formulier vermeld). Je kan dit doen tot 1 jaar na de uitreiking van je diploma secundair onderwijs.

? Meer informatie over de cursuskosten vind je per module terug op onze website onder de knop 'Uitgebreide info en kostprijzen'.

 1. Dit kan met een officieel erkend attest. Dit attest moet voorgelegd worden bij inschrijving.
 2. Indien het attest nog niet in je bezit is, moet je eerst betalen. Terugbetaling is mogelijk als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (voor 1/3 van de lesmomenten is verstreken) een geldig attest indient.
 3. De attesten die aanleiding geven tot vrijstelling van inschrijvingsgeld mogen niet ouder zijn dan 1 maand.
Je betaalt geen inschrijvingsgeld als je:
 • als asielzoeker materiële hulp geniet
 • een inkomen hebt via maatschappelijk dienstverlening (OCMW) of als je een leefloon ontvangt of als je ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie
 • verblijft in een Belgische strafinrichting
 • een inburgeringscontract hebt ondertekend of als je beschikt over een attest van inburgering
 • leeft van een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering en een opleiding wil volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk.
 • een niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden bent die nog geen recht op een wachtuitkering heeft verworven
Je betaalt verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 € per lestijd als je:
 • een inkomen hebt via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste bent van iemand die valt onder deze categorie, en dit voor alle opleidingen die niet erkend zijn door de VDAB in kader van een traject naar werk.
 • gedurende twee opeenvolgende jaren een opleiding gevolgd hebt in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
 • een ambtenaar bent die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld werd wegens gezondheidsredenen
 • in het bezit bent van één van de volgende attesten of als je ten laste bent van een persoon (tot 65 jaar) die in het bezit is van één van de volgende attesten:
  • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt.
  • Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
  • Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.

Als je als werknemer een opleiding wil volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, dan betaal je via opleidingscheques maar de helft van uw inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De andere helft wordt door de Vlaamse overheid  betaald.

 • Alle info over  opleidingscheques, welke opleidingen in aanmerking komen, hoe aan te vragen,... vind je hier

Opgelet: Sinds 1 september 2020 is de aanvraagprocedure voor opleidingscheques gewijzigd.

 • Vanaf 1 september 2020 kan je geen opleidingscheques meer aanvragen bij VDAB maar vraag je online digitale opleidingscheques aan via het WSE-loket 
 • Bij het invullen van de aanvraag is het voldoende om de opleiding en het centrum te selecteren uit de lijst. Het ODB-nummer wordt dan automatisch ingevuld.
 • Op 1 september 2019 ging het Vlaams opleidingsverlof (VOV) van start: de hervormde versie van het betaald educatief verlof.
 • Opleidingsverlof kan worden aangevraagd voor opleidingen die hiervoor in aanmerking komen volgens de Vlaamse Overheid. Het verlof moet worden aangevraagd bij inschrijving.
 • Alle informatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Voor sommige opleidingen kan je in aanmerking komen voor een premie.

Zelfstandigen en bedrijven kunnen een beroep doen op KMO-portefeuille voor een tussenkomst in de opleidingskosten. Dit kan ook voor opleidingen op CVO GENT.

Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst, moet de opleidingskost wel minimum € 100,00 bedragen. Bij goedkeuring van de aanvraag past de Vlaamse overheid een deel van het inschrijvingsgeld (inclusief het cursusgeld) bij. 

Meer informatie vind je op www.kmoportefeuille.be. Het registratienummer van CVO GENT is DV.O234535 (het eerste teken na het punt is de letter O).

 • Vrijstellingen van vakken en modules moeten aangevraagd worden bij inschrijving.
 • Als je vrijstelling vraagt voor bepaalde modules moet je beschikken over de nodige documenten: een kopie van je diploma of studiebewijzen van opleiding of werkervaring mee. Een vrijstelling moet eerst worden goedgekeurd door de directie.
 • Beschik je niet over de nodige documenten, dan kan je – na overleg met de trajectbegeleider – vrijstellingsproeven afleggen om je competenties te testen. Het resultaat van deze proeven bepaalt je vrijstellingen.
 • Wanneer u niet zeker bent waarvoor je kan vrijgesteld worden, neem je best contact op met de trajectbegeleider(s) van de school. Samen met jou wordt dan een haalbaar traject uitgewerkt, rekening houdend met eventuele vrijstellingen.
 1. Identiteitskaart
  Om de administratie vlot te laten verlopen, vragen wij u om bij inschrijving uw identiteitskaart mee te brengen.
 2. Attest Vrachtwagenchaffeur
  Nieuwe cursisten voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur moeten beschikken over een attest 'Medische keuring Groep2' door een erkende medische keuringsdienst. Een overzicht van deze medische diensten vind je hier.
 3. Attesten die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling, of vermindering van inschrijvingsgeld.
 4. Als je vrijstelling vraagt voor bepaalde modules brengt dan een kopie van je diploma, studiebewijzen opleiding/werkervaring mee. Een vrijstelling moet worden goedgekeurd door de directie.

Wanneer een module al gestart is kan je nog inschrijven vóór 1/3 van de lessen voorbij is en als de module nog niet is volzet.

Je bent definitief ingeschreven na betaling van inschrijvingsgeld en cursuskosten met bancontact en/of opleidingscheques.
Beschik je over een attest vrijstelling van inschrijvingsgeld dan ben je definitief ingeschreven na betaling van de curuskosten.