Inschrijven voor algemene vorming - tweedekansonderwijs

Inschrijvingen voor tweedekansonderwijs starten vanaf eind juni. 
Vanwege de Coronamaatregelen zullen de inschrijvingen hoofdzakelijk online gebeuren. Hou deze website in het oog. 

In het tweedekansonderwijs kan je als volwassene alsnog je diploma secundair onderwijs behalen.

Dit kan op 2 manieren:

 1. Je volgt de opleiding Algemene Vorming (ASO3).
 2. Je combineert de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) met een erkende beroepsgerichte opleiding.

Zie ook:

 

Ik wil me inschrijven

Inschrijven voor het tweedekansonderwijs kan als je:

 1.  de Belgische nationaliteit hebt of voldoet aan de voorwaarden voor het wettig verblijf in België.
 2.  18 jaar bent of ouder. Voor een opleiding die in september of later start mag je je ook inschrijven als je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.

Er zijn 2 inschrijfmomenten per schooljaar.

 • opleiding Algemene Vorming (ASO3) kan je enkel volgen in dagonderwijs.
 • De Aanvullende Algemene Vorming kan je zowel 's avonds, overdag, in afstandsonderwijs, of in een combinatie van de drie, volgen. Deze opleiding bestaat bovendien in een minimum en een breed aanbod.

Je wil graag het diploma secundair onderwijs behalen? De infobeurs is verplicht indien je je wil inschrijven voor een opleiding op de afdeling Tweedekansonderwijs. Het gaat over de opleidingen ASO Humane wetenschappen, of de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) gecombineerd met een beroepsopleiding.

Heb je al een diploma secundair onderwijs en wil je graag de opleiding Medisch administratief bediende, Secretariaatsmedewerker of ICT en administratie volgen? Schrijf je dan ook in voor de infobeurs. Voor alle andere beroepsopleidingen kan je je rechtstreeks richten tot het secretariaat en is de infobeurs niet verplicht.

Momenteel gaan er geen infobeurzen door. Je kan je wel inschrijven op de wachtlijst van de infobeurzen.
Van zodra er nieuwe data gekend zijn, wordt er contact opgenomen met jou om je in te schrijven op één van de beurzen.

 1. Eerst krijg je algemene informatie over onze werking.
 2. Dan vragen we je om een taaltest Nederlands af te leggen.
 3. Daarna bekijkt een trajectbegeleider met jou of je recht hebt op vrijstellingen op basis van je laatst behaalde rapport.
 4. Er wordt ook gekeken met jou of het zinvol is om vrijstellingsproeven af te leggen. Is dat het geval, dan krijg je een datum waarop je de proeven kan komen maken (sowieso zo snel mogelijk na de infobeurs).
 5. Daarna wordt er met jou bekeken hoe je uurrooster er uit zal zien.
 6. Tot slot kan je je inschrijven en starten met de lessen.

De opleiding Algemene Vorming en de Aanvullende Algemene Vorming zijn gratis. Je betaalt alleen een kleine kost voor materiaal zoals cursussen ed.

Indien je AAV volgt betaal je voor het beroepsgerichte deel van je opleiding  €1,5 per lesuur. Je kan dit inschrijfgeld terugkrijgen indien je je diploma secundair onderwijs behaalt. Om het inschrijfgeld terug te vragen moet je het formulier invullen dat je samen met je diploma secundair onderwijs ontvangt.  Stuur dit formulier per post of digitaal op naar de Vlaamse overheid (alle gegevens staan bovenaan het formulier vermeld). Je kan dit doen tot 1 jaar na de uitreiking van je diploma secundair onderwijs.

Er zijn ook kortingen mogelijk als je bijvoorbeeld werkloos bent, asielzoeker bent of een leefloon ontvangt. Deze info kan je op het secretariaat navragen of vind je hier op onze website.

Je kan vrijstelling(en) krijgen voor één of meerdere modules als je beschikt over de juiste rapporten of attesten. Breng je rapporten en attesten mee naar de infobeurs.
Indien je niet beschikt over rapporten of attesten kan je deelnemen aan vrijstellingsproeven. Deze proeven gaan na welke voorkennis jij al hebt en zorgen ervoor dat je geen modules hoeft te volgen waarvoor je al over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

 

Overzicht van de proeven

 

Indien je niet beschikt over rapporten of attesten kan je deelnemen aan vrijstellingsproeven. Met deze proeven gaan na welke voorkennis jij al hebt en zorgen ervoor dat je geen modules hoeft te volgen waarvoor je al over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

Wat?
Er zijn drie modules Nederlands in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

Hoe?
Wanneer je slaagt voor deze proef word je vrijgesteld voor één of meer modules van het vak Nederlands. Die modules zijn:

 • Nederlands Basis
 • Nederlands 1 – Minimum of Breed
 • Nederlands 2 – Minimum of Breed 
   

A. De vrijstellingsproef voor de module Nederlands Basis en Nederlands 1 bestaat uit:

1. Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:

 • Zinsbouw (enkelvoudige en samengestelde zinnen, verbindingswoorden)
 • Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
 • Spelling (enkele of dubbele (mede)klinkers, meervouden, …)
 • Tekstdoelen

2. Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en meerkeuzevragen beantwoorden

3. Je scores op kennis en luisteren bepalen welke volgende opdracht je zal moeten afleggen:

 • ofwel een schrijfopdracht : een verslag van een gebeurtenis opstellen.
 • ofwel een leesopdracht, gecombineerd met een schrijfopdracht: schema maken en samenvatting schrijven.

Na correctie van deze opdrachten, is het duidelijk of je

 1. geen vrijstellingen hebt
 2. een vrijstelling hebt voor Nederlands Basis
 3. een vrijstelling hebt voor Nederlands 1 (minimum en/of breed). Als je hiervoor de toelating krijgt, kan je ook Nederlands 2 afleggen.
   

B. De vrijstellingsproef voor de module Nederlands 2 bestaat uit:

1. Een digitaal gedeelte dat toetst naar je kennis van:
 • Werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)
 • Woordenschat (moeilijke woorden, uitdrukkingen, synoniemen …)

2. Een digitale luisteropdracht: nieuwsfragment beluisteren en meerkeuzevragen beantwoorden

3. Een leesopdracht die je tekstbegrip test aan de hand van meerkeuzevragen.

4. Een schrijfopdracht: een betoog schrijven waarin je een standpunt beargumenteert.

De hele proef duurt maximaal 4 uur. Het kennis- en luistergedeelte worden digitaal (aan de pc) afgenomen. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen. Het gebruik van een woordenboek bij de schrijfopdracht ‘verslag van een gebeurtenis’ is toegelaten.

Wat?
Er zijn vier modules Engels in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

Hoe?

 1. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en spelling.
 2. Je schrijft een doorlopende tekst in het Engels op basis van een concrete opdracht.
 3. Als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven, voeren we een kort gesprek in het Engels. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen een breed of minimum traject.

De hele proef duurt maximaal 3 uur. Het lees en luistergedeelte worden digitaal afgenomen. De schrijfopdracht gebeurt op papier. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.

Wat?
Er zijn vier modules Frans in AAV. Je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

Hoe?

 1. Je krijgt 2 leesoefeningen met vragen over inhoud, woordenschat, grammatica en spelling.
 2. Je schrijft een doorlopende tekst in het Frans op basis van een concrete opdracht.
 3. Als je voldoende haalt op lezen, luisteren en schrijven, voeren we een kort gesprek in het Frans. Zo schatten we je mondelinge vaardigheden in.Met de resultaten op deze onderdelen bepalen we in welke module je kan starten binnen een breed of minimum traject.

De hele proef duurt maximaal 3 uur. Het lees en luistergedeelte worden digitaal afgenomen. De schrijfopdracht gebeurt op papier. Na afloop van de proef geef je alle documenten af, dus ook je kladbladen.

Wat?
Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten.

 • Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet opfrissen.
 • In module 1 beoefenen we algebra en meetkunde.
 • In module 2 leer je werken met statistiek.

Hoe?
Je legt de proef aan de computer af. Het eerste deel van de basisproef los je op zonder rekenmachine.
vanaf deel 2 van de basisproef mag je een eenvoudige rekenmachine gebruiken (wij hebben die op voorraad)

WISKUNDE BASISMODULE

Algemene Doelen:

 • Je begrijpt en gebruikt wiskundetaal.
 • Je kan correct en zinvol afronden in concrete situaties.
 • Je gebruikt het rekentoestel op een correcte manier  
 • Je kiest op een verantwoorde wijze tussen schattend en benaderend rekenen.

Specifieke doelen:

 • Je rekent vlot met natuurlijke en gehele getallen: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
 • Je zet rationale getallen om van breukvorm in decimale notatie en omgekeerd.
 • Je rekent vlot met breuken: vereenvoudigen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
 • Je past de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes vlot toe.
 • Je past evenredigheden toe in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken.
 • Je past evenredigheden toe bij schaalberekeningen.
 • Je zet percentages om in een breuk of een decimaal getal en omgekeerd.
 • Je rekent vlot met percenten, uit het hoofd en met een rekentoestel.
 • Je kan percentages berekenen in concrete situaties en in eenvoudige vraagstukken.
 • Je haalt concrete informatie uit grafieken en tabellen.

WISKUNDE 1: MEETKUNDE EN ALGEBRA

WISKUNDE 2: STATISTIEK

Wat?
Je kan een vrijstelling bekomen voor de modules ICT1, ICT2 en ICT3 van AAV. Deze modules bieden we in het traject AAV als één geheel aan. Je moet dus voor alle onderdelen slagen om een vrijstelling te krijgen. Deelnemen heeft alleen zin als je de leerinhouden kent.

Hoe? 
Voor de proeven ICT1 en ICT2 krijg je meerkeuzevragen en opdrachten aan de computer. Je legt de drie proeven na elkaar af. Je moet voor alle proeven geslaagd zijn.
 

We behandelen wetenschappen zeer breed, vooral biologie en aardrijkskunde: van spijsverteringsstelsel tot genetica, tot soorten landschappen en de stand van de maan, milieu, bevolking, voortplanting, …

 

Veelgestelde vragen

 

17u per lesweek. Deze uren moeten overdag of 's avonds zijn. Uren afstandsonderwijs tellen NIET mee.

20u per lesweek. Deze uren moeten overdag gevolgd worden - uren 's avonds en in afstandsonderwijs tellen NIET mee!

Nee, deze richting kan je enkel overdag volgen.

Ja. AAV kan je zowel 's avonds, overdag, in afstandsonderwijs, of in combinatie van de drie, volgen.

Dit is afhankelijk van ieders specifieke situatie, aantal vrijstellingen, beschikbare  studietijd,  aantal gevolgde modules, enz...
In het beste geval kan iemand zonder vrijstellingen, die 'voltijds' naar school komt, overdag, op 2 jaar tijd (4 semesters) zijn/haar diploma (ASO of AAV + beroepsspecifiek deel) behalen.

Enkel als je ASO volgt heb je examens, voor 30% van het totaal aantal vakken.
In AAV en de beroepsspecifieke delen hanteren we permanente evaluatie. Er zijn dus geen examens maar je aanwezigheid in de lessen is wel verplicht.

Wanneer je ziek bent verwittig dan telefonisch het secretariaat en breng brengt binnen de 3 werkdagen een afwezigheidsattest binnen. Een foto nemen met je smartphone en dan naar ons doorsturen mag ook. Zo ben je zeker dat je de taken/toetsen mag inhalen nadien.

Ja. Voor de ene module wat meer dan voor de andere, maar dit hoort er zeker ook bij.
Daarbij komt dat 10 tot 20% van elke module in afstandsonderwijs (via ons leerplatform) wordt gegeven.

Bij afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van online leren en zelfstudie. Je verwerkt de leerstof vooral zelfstandig op afstand via ons online leerplatform. Je moet dus niet elke dag op school aanwezig zijn. Elke maand is er minimum één verplicht contactmoment (op zaterdag). Daarnaast word je begeleid door de vakleerkracht en de coördinator afstandsonderwijs.