Meld een probleem

Heb je een klacht over de school dan kan je een klacht neerleggen conform de klachtenprocedure van het Stedelijk Onderwijs Stad Gent.

 1. Elke klacht wordt in eerste lijn neergelegd bij de directie.
  De directie treedt op als bemiddelaar en probeert samen met jou te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. 
  Contacteer de directie van CVO GENT indien je een klacht hebt over de school.
   
 2. Indien de directie zelf betrokken partij is en dus niet als bemiddelaar kan optreden of indien er geen aanvaardbare oplossing kan worden gevonden, dan wordt de klacht in tweede lijn door Gentinfo, het centraal meldpunt van de Stad Gent, opgevolgd. 
  Contacteer Gentinfo.

 

Grensonverschrijdend gedrag

CVO GENT heeft een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan met alle klachten over grensoverschrijdend gedrag van personeelsleden of van andere cursisten binnen het centrum.
Contacteer onze vertrouwenspersoon indien je een klacht hebt over grensoverschrijdend gedrag

 

Klachtenprocedure Stedelijk Onderwijs Gent

Elke klacht wordt in eerste lijn neergelegd bij de verantwoordelijke van de school, het centrum, de academie of het internaat.

De verantwoordelijke, die als bemiddelaar optreedt, probeert met de klager te zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende procedure:

 1. De verantwoordelijke verzamelt alle relevante stukken en stelt een klachtendossier samen.
 2. De verantwoordelijke nodigt alle betrokken partijen uit om ze te horen. Hiervan wordt een schriftelijk verslag opgemaakt.
 3. Afhankelijk van de aard van de klacht kan het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding bij de bemiddeling betrokken worden.
 4. Op basis van alle gekende feiten zal de verantwoordelijke samen met de klager en de bij de klacht betrokken partijen op basis van een bemiddeling zoeken naar een voor allen aanvaardbare oplossing.
 5. Wanneer de bemiddeling slaagt, wordt de zaak als afgehandeld beschouwd.
 6. Er wordt voor een schriftelijk spoor gezorgd.

Indien de verantwoordelijke zelf betrokken partij is bij de klacht en zodoende als bemiddelaar niet kan optreden of indien er geen voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan gerealiseerd worden, dan zal de klacht in tweede lijn extern behandeld worden. De volgende procedure wordt hierbij gevolgd:

Gentinfo
09 210 10 10
09 210 10 20 (fax)
gentinfo@stad.gent

 • Binnen de drie werkdagen krijgt de klager een bericht van ontvangst.
 • Het dossier wordt bij de school, het centrum, de academie of het internaat opgevraagd en er wordt een onderzoek ingesteld.
 • Om de betrokken diensten in de mogelijkheid te stellen het nodige onderzoek te voeren om een gefundeerd antwoord te geven en afhankelijk van de complexiteit van de klacht, wordt de klacht afgehandeld uiterlijk zes weken vanaf de verzending van de ontvangstmelding.
 • Klachten worden steeds met de nodige discretie behandeld.
  Vertrouwelijke informatie die de klager aan Gentinfo doorgeeft, wordt enkel geregistreerd om administratieve doeleinden. In het kader van de privacy worden geen persoonlijke gegevens (namen, gevoelige feiten, e.a.) openbaar gemaakt.
  Gentinfo is een centraal meldpunt die de gegevens van de klager opneemt en doorgeeft aan de Contactpersoon Klachten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (Stedelijk Onderwijs Gent) met het oog op de verdere opvolging van de klacht.
   
 • De Contactpersoon Klachten is verantwoordelijk voor het goede verloop van het behandelingsproces en volgt op of alle stappen tijdig en volgens afspraak worden doorlopen.
  De Contactpersoon Klachten duidt per klacht een onafhankelijke klachtenbehandelaar aan binnen het departement en verzekert de registratie en verzending van het antwoord. Ook in deze fase van het proces wordt altijd rekening gehouden met het vertrouwelijk karakter van de klacht en een discrete behandeling ervan.
   
 • Tweemaal per jaar wordt over de ontvangen tweedelijnsklachten en het resultaat van het onderzoek verslag uitgebracht aan de gemeenteraad.